Zarządzanie Internetem: kolejne działania łączność elektronicznaInternet uznawany jest za płaszczyznę innowacyjności, gdyż indywidualny użytkownik może wybrać a nawet tworzyć rozwiązania najbardziej mu odpowiadające. Konieczna jest jednak poprawa przejrzystości. Internetowy model rozwoju. Forum Zarządzania Internetem zostało stworzone, aby umożliwić prowadzenie dialogu zarządzania Internetem. Interesariusze mogą przedstawiać tam swoje propozycje i aktywnie uczestniczyć w dalszym rozwoju Internetu. Internet to sieć składająca się z dziesiątek tysięcy sieci ułożonych w całość. Jest to połączenie wielu jednostek: biznesu, naukowców, przedsiębiorców i wielu innych. Model Internetu opiera się również na podstawowej zasadzie promującej rozwój łączności elektronicznej na całym świecie. ICAN jest jednym z podstawowych elementów systemu internetowego. Nie jest to główna czy wiodąca organizacja zarządzająca Internetem. Społeczność internetowa uważa, że ICAN musi mieć zawsze na uwadze dobro publiczne i musi być sam modelem dobrego zarządzania. Należy przede wszystkim zadbać o przejrzystość. Najważniejsze jest, aby wszystkie strony mogły razem rozmawiać i podejmować najważniejsze decyzje. ICAN musi ponosić odpowiedzialność za swoją działalność i musi mieć poczucie, że w przypadku błędów poniesie ich konsekwencje. Wszystko to wymaga zaangażowania wszystkich stron. Również rządy państw członkowskich powinny się włączyć w dalsze działania na rzecz rozwoju Internetu. Parlament Europejski ma obecnie wiodącą rolę w toczącej się debacie międzynarodowej na temat kluczowej roli Internetu, przed którym stoi wiele wyzwań.

Organizacja ICAN powstała w 1998r. jako organizacja prywatna. Rząd USA przekazał jej zarządzanie i tworzenie internetowych identyfikatorów i prowadził bardzo ścisły nadzór poprzez memorandum, które wygasło w 2006r., w wyniku, którego sporządzane były coroczne raporty na temat działalności ICAN. Obecnie po zawarciu nowej umowy rewizja i raport z działalności ICAN odbywać się będzie co 3 lata. Komisja doradcza składa się z ok.100 członków z między innymi USA, Rosji, Komisji Europejskiej i kilkunastu obserwatorów. Komisja ta ma specjalny status na podstawie regulaminu. ICAN powinno jednak zostać umiędzynarodowione, aby żaden rząd nie sprawował nad nim szczególnej kontroli.  Umiędzynarodowienie ICAN i dobro interesu publicznego, to główne cele umieszczone w komunikacie KE, jak i w komunikacie Rady. ICAN musi upewnić się, że podejmując decyzje robi to w oparciu o dobro publiczne. Stworzono system tzw. paneli kontroli, co jest krokiem w stronę umiędzynarodowienia prac ICAN. Pierwszy panel rozpoczął już pracę i zajmuje się przejrzystością prac tej organizacji oraz jej rozliczaniem.

Sprawozdawca Sosa Wagner: poruszonych zostało wiele problemów, sprawozdanie zostanie dopracowane w pewnych kwestiach. Jeśli chodzi o Europę, to często działamy nie mówiąc jednym głosem i gdy zazwyczaj jesteśmy za to krytykowani, tym razem powinniśmy mówić wspólnie i zachować jedność europejską.