Sprawozdanie z wdrażania ram regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej cz.III łączność elektroniczna



J. Creutzmann: Wygląda na to, że część państw UE będzie opierać się wprowadzeniu w życie licencji paneuropejskich, jakkolwiek należy uznać te kwestię za bardzo ważną. Trzeba zdecydowanie przyznać, iż zliberalizowany rynek łączności elektronicznej będzie korzystniejszy dla obywateli, będzie więcej podmiotów zaangażowanych w rynek, ceny spadną, a oferta będzie bogatsza. Interpretacja pakietów telekomunikacyjnych, nie będzie wymagała interpretacji przez 27 organów, co przyczyni się do uzyskania efektu skali. Dojdziemy do większej pewności prawnej, która jest niezbędna we wszelkich aspektach. Warto przemyśleć kwestię reinwestycji części przyszłych dochodów w perspektywiczne programy.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej: Chcemy stopniowo dokonywać postępów. Powinniśmy skupić się na stworzeniu godnych warunków dla dostawców, umożliwić im wydawanie licencji w różnym czasie. Jest to rozwiązanie elastyczne i być może lepsze niż paneuropejskie. Europejski program widma, w zakresie pasma 800 należy uznać za duże rozczarowanie. Ponad połowa państw członkowskich nie dopełniła terminów, dwa państwa nie zgłosiły wniosków o derogację, nie wypełniając tym samym założeń KE. Powszechnie wiadomo, iż KE naciska na minimalizację okresu derogacji, dlatego zauważalne są dążenia by przed przerwą letnią cykl derogacyjny zakończyć. Zakres rozłączenia może być różny w poszczególnych krajach, w zależności od poziomu liberalizacji w dostępności do sieci. Trzeba jednak pamiętać, iż KE pracuje nad warunkami niedyskryminacji, ze względu na różne podejście państw członkowskich, co powoduje czasami niedopełnienie odpowiednich standardów.

Przedstawiciel BEREC: BEREC jest świadom inicjatyw w zakresie wspólnego rynku, jesteśmy cały czas otwarci i gotowi na współpracę z KE. BEREC zajmuje się kwestią zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla operatorów paneuropejskich i obserwuje wszelkie kroki w tym kierunku. Kwestia fragmentacji, jesteśmy w tym aspekcie dość optymistyczni, rośnie tutaj harmonizacja, wzmocniona zaleceniami KE. Jest to szczególnie ważne na rynkach bardziej rozwiniętych. Trzeba podkreślić, że różne rozwiązania w Europie mają wpływ na wspólny rynek, tak jak w Austrii, Holandii, Szwecji, czy na Litwie.

C. Traumann: Należy stwierdzić, że regulacja o której mowa nie może być jedynym elementem dynamizującym rynek i chroniącym go przed fragmentacją. Istnieje cały wachlarz kłopotliwych spraw, które wymagają dyskusji, stąd pożądane jest zaangażowanie się KE w konstruktywną debatę. Kwestia funkcjonowania rynku, wymaga rzetelnego kalendarza prac. Niekorzystne dla operatorów byłoby wprowadzenie zmian bez całościowej wizji projektu, ma to rzeczywiście kluczowe znacznie. Porównanie Europy do Korei i USA, uznać należy za nieprzystające do warunków unijnych, ale zgoda musi być co do zasady, iż UE podlega zbyt dużej fragmentacji. Stąd potrzeba jak najszybszego stworzenia stabilnych warunków. KE powinna pochylić się nad kwestią paszportów, rozważyć trzeba jakiemu prawu podlegałoby wydawanie paszportów.