Polityka w zakresie widma radiowego łączność elektronicznaPolityka w zakresie widma radiowego

G. Hokmark: Obserwujemy skutki i zasięg mobilnego Internetu w krajach tj. Tunezja, Egipt, Libia. Jest to przejaw wpływu, jaki nowe technologie i rozwój łączności elektronicznej wywierają w różnych krajach. Internet mobilny i szerokopasmowy to przełomowe kwestie w globalnej gospodarce. Europa powinna być w tym zakresie najlepsza. Powinna być liderem usług szerokopasmowych i mobilnego Internetu i usług z tego wynikających. Jest niewiele innych zagadnień o równie wielkiej wadze dla rynku europejskiego. Uważam, że poprzeczka powinna zostać postawiona wysoko. Ważne jest sprawne wykorzystywanie widma radiowego.

Unia innowacji – transformacja Europy w dobie wychodzenia z kryzysu

J. Merkies: istnieją trzy wyzwania; starzejące się społeczeństwo, urbanizacja, przepływy migracyjne to podstawowe problemy i wyzwania społeczne. Zapobieganie problemom powodzi w różnych częściach Europy. Są naturalnie jeszcze inne pomniejsze wyzwania. Wspomaganie innowacyjności to przede wszystkim działanie na rzecz współpracy. Środowisko naukowe, środowisko biznesu i rządy – tu musi być większa interakcja. Sami obywatele są nośnikami innowacji. Do tej pory skupialiśmy się na produktach i technologiach, ale innowacja może też istnieć na poziomie społecznym, socjalnym, może to być proces jak np. facebook. Posiadamy cały wachlarz instrumentów i programów, lecz system ten powinien zostać uproszczony. Powinien powstać prawdziwy system innowacji. Należy polegać na profesjonalistach i ich opinii względem finansowania projektów. Mobilność w UE powinna zostać ułatwiona. Należy podkreślić również strategiczne podejście do innowacji.

A. Vidal-Quadras: to sprawozdanie trafnie stwierdza, że innowacja jest konieczna do trwałego rozwoju gospodarczego. Współpraca horyzontalna jest niezbędna i należy ją promować.

M. Carvalho: Podejmowanie dużych projektów, jeśli chodzi o innowacje, nie gwarantuje nam efektów. Potrzebna jest pewna kultura proinnowacyjna, odpowiedni odbiór, poziom społeczeństwa etc. Jeśli nie wystąpi któryś z tych warunków, to może dojść do rozczarowania. Trzeba podkreślić złożony charakter systemów proinnowacyjnych i podkreślić ich części składowe.

P. Lamberts: kluczowym wyzwaniem jest zrównoważone zarządzanie surowcami i jeśli Europie uda się wypracować rozwiązanie tej kwestii będzie to jedna z najważniejszych wydarzeń. Gospodarka musi realizować cele, wzrost gospodarczy nie jest sam w sobie celem.