Miniwysłuchanie na temat „Konkurencyjny jednolity rynek cyfrowy –wiodąca rola administracji elektronicznej” cz.II łączność elektronicznaPrzedstawiciel Komisji: Cele w ramach zarządzania zostały określone już wcześniej. 100% wszystkich zakupów publicznych powinno się odbywać online, także 50% przedsiębiorstw powinno z tego rozwiązania korzystać, ale w 2010 tylko 60% zakupów było dokonywanych w ten sposób. Do roku 2050 50% obywateli UE ma być objętych e-zarządzaniem. W 2010 42% obywateli wykorzystywało te rozwiązania oraz 80% przedsiębiorstw je wykorzystywało. Wszystkie państwa członkowskie zrobiły postępy, ale są różnice pomiędzy poszczególnymi krajami. Komisja proponuje wykorzystanie połączonych środków finansowych europejskich. Fundusze na ICT wynoszą 9,5 mld € i 2 mld € mają być wykorzystane dla administracji elektronicznej – transgranicznej na zakupy itp. Nie moglibyśmy nic osiągnąć gdyby nie było koordynacji prac pomiędzy państwami członkowskimi. Inicjatywa e-rachunki i rozwój  łączności elektronicznej mają się przyczynić do wzrostu gospodarczego i zwiększenia ilości miejsc pracy. Trzeba zachęcać przedsiębiorstwa do utworzenia całkowicie „scyforowanych” systemów. Faktura elektroniczna jest w centrum uwagi firm zarówno małych jak i dużych, gdyż jest to połączone z księgowością, rachunkowością i całym systemem firmy. Przejście do fakturowania elektronicznego to przejście do świata cyfrowego. Faktury elektroniczne ograniczają zagrożenia i ryzyko, gdyż zmniejszają czas płatności. Obecnie tylko 10% całego wolumenu płatności jest realizowane przy użyciu faktur elektronicznych. Są bariery techniczne, które utrudniają. Faktura elektroniczna powinna być najważniejszym sposobem działania. Komisja zaangażowała się w promowanie faktur elektronicznych.

Plan działania opiera się na czterech priorytetach:
(a) Nie dyskryminowanie przedsiębiorstw, które używają faktur elektronicznych,
(b) Trzeba wspierać MŚP, które chcą przejść do faktur elektronicznych (bo są najliczniejszą grupą),
(c) Interoperacyjność i jej poprawa,
(d) Przyjęcie wspólnych standardów i norm.

W 2010r. przyjęto nową dyrektywę VAT, która zlikwidowała jakiekolwiek różnice pomiędzy tradycyjną fakturą, a fakturą elektroniczną. Dostępne są projekty sektorowe, które mają wypracować porozumienie pomiędzy dużymi przedsiębiorstwami i MŚP. Wprowadzamy platformy interoperacyjności, które mają ułatwić wprowadzenie faktur elektronicznych. Takie platformy wprowadziliśmy w przemyśle tekstylnym i samochodowym. Interoperacyjność technologiczna – dane wymieniane muszą być znormalizowane. Urzędy normalizujące muszą ustalić zasady, które mają obowiązywać. Należy znormalizować dane, które mają być wymieniane pomiędzy organami. 18 krajów stworzyło fora dot. faktur elektronicznych. Do końca roku 2011 będzie to 20 państw. Poszczególne państwa muszą się angażować bezpośrednio, gdyż samej Komisji nie uda się stworzyć takiego programu. Istnieją ogromne możliwości oszczędności wydatków.