Miniwysłuchanie na temat „Konkurencyjny jednolity rynek cyfrowy –wiodąca rola administracji elektronicznej” cz.I łączność elektronicznaS.Ticau: Potrzebujemy e-zarządzania jeśli chcemy sprawnie działającego rynku wewnętrznego. Będziemy mówili o koniecznych sieciach telekomunikacyjnych, systemach komunikacyjnych i informacyjnych oraz usługi dot. Systemów telekomunikacyjnych, tożsamości elektronicznej. Dysponujemy planem rozwinięcia usług z obszaru administracji elektronicznej. Niektóre usługi łączności elektronicznej są bardzo ważne np. te dotyczące systemu zamówień publicznych, składania deklaracji podatkowych, fakturowania elektronicznego. Potrzeba nowej infrastruktury elektronicznej. Warto ustalić jakie są przeszkody i jak im zapobiegać, jak je wyeliminować (dot. Obszaru infrastruktury elektronicznej). Trzy podstawowe dokumenty komisji: dot. fakturowania elektronicznego, ram interoperacyjności.

Przedstawiciel Komisji: Potrzeba nowego planu dotyczącego e-governments. Są cztery istotne wyzwania:
(a) rosnąca potrzeba większej otwartości i przejrzystości pomiędzy organami administracji,
(b) danie większych kompetencji obywatelom i firmom,
(c) wzmocnienie jednolitego rynku cyfrowego,
(d) zrównoważenie finansowe sektora administracyjnego.

Ostatnie lata to silna dynamika rozwoju administracji elektronicznej. Obywatele oczekują większych kompetencji oraz przejrzystości.

Stworzono priorytety:
- większe kompetencje dla użytkowników – opracowanie usług skierowanych na użytkownika,
- wzmocnienie rynku wewnętrznego,
- współpraca z innymi podmiotami, społeczeństwo obywatelskie – wykorzystanie wiedzy i talentów w celu opracowania lepszych usług,
-wykorzystywanie informacji będących już w posiadaniu administracji w celu stworzenia nowych szans dla firm,
- adaptacja nowych technologii,
- usługi transgraniczne on-line,
- wydajność i skuteczność (jak administracja elektroniczna zmienia procedury),
- administracja zielona,
- tożsamość elektroniczna, podpis elektroniczny.

Usługi e-administracji powinny mieć możliwość stosowania w każdym państwie UE.

I.Tsoukalas: Jaki są cele tego programu? Należy pamiętać, że obywatele mają dostęp do komputera w życiu codziennym i ma dla nich duże znaczenie wykorzystywanie usług e-administarcji. Należy stworzyć jednolity i rzeczywisty rynek usług w tym obszarze.

A.Ticau: Jakie są przewidziane fundusze na okres 2014-2020, żeby można było wdrożyć ten program?

T.Madurell: Czy jest koordynacja na poziomie państw członkowskich oraz jakie są problemy?