Konsekwencje rozwoju inteligentnych sieci na szczeblu lokalnym i regionalnym cz.I łączność elektronicznaM. Ulvskog – sprawozdawca: ITRE ma możliwość uzupełniania prerogatyw rezolucji dotyczących inteligentnych sieci. Zmyślne sieci, to wynik połączenia sieci energetycznej i telekomunikacyjnej. W obu tych sieciach, trzeba zachęcać do współpracy międzysektorowej. Mówiąc o wydajnym widmie radiowym, komisja musi podjąć działania, by rozwój tych technologii przebiegał bezproblemowo. Korzyści ze zmyślnych sieci, to także efektywne ograniczenie emisji CO2, zwiększanie możliwości rozwoju OZE, a także odpowiednie dostosowywanie energii do źródeł oferujących jak najniższe ceny. Zmyślne sieci, pozwalają na kompletne informowanie konsumenta. Jednak by taką informację otrzymać, trzeba stworzyć lub zmodernizować istniejącą infrastrukturę. Zmyślne sieci pozwolą na wyważony potencjał wytwórczy. Mikrowytwarzanie i magazynowania energii, to także ważny element, podobnie jak pojazdy elektryczne. W perspektywie mamy Mapę Drogową Energii 2050,  nie uda się nam zrealizować tych planów, bez lokalnych, elastycznych sieci energetycznych. W samym dokumencie objaśniono, że inwestycje finansowe są konieczne. W szczególności we wspólne przedsięwzięcia energetyczne, należy im nadać należyty priorytet. Wspomina się, że zmyślne sieci pozwalają na stymulowanie innowacyjności i zwiększanie miejsc pracy. To ważne z punktu widzenia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a także dużych podmiotów. Wzywa się KE do analizy potrzeb zgodnie z 3 pakietem rynku wewnętrznego energii w sprawie promowania zmyślnych sieci, gdyż zmyślne sieci pozwolą na zaangażowanie wielu podmiotów, zwiększy to synergię rozwoju sieci energetycznych i łączności elektronicznej. Zamiast inwestować w jedną sieć, można skorzystać z efektu synergii. Zmyślne sieci nie powinny być obciążeniem dla konsumentów, wręcz przeciwnie, powinny przynosić korzyści. Sieci powinny pozwalać na wytwarzanie energii na skalę mikro, powinna istnieć komunikacja obustronna między wytwórcami i odbiorcami energii. Ściśle należy przestrzegać ochrony danych osobowych. Ważne są zachęty finansowe ze strony władz lokalnych na inwestycje w takie sieci. Same państwa członkowskie muszą być motorem napędowym w tym zakresie.

L. Van Nistelrooij: Podkreśla się ciągle wagę nowych technologii ich rozwoju, optymalnego wykorzystania Internetu. Przed nami całe serie zmian. Istnieje już Europejski Instytut Innowacji i Technologii. Najważniejsze zadania, to te związane z energią, istnieją klastry, które skupiają się na inteligentnych sieciach. UE wciąż jest na wstępnych etapach działań. W bliskiej przyszłości będą podejmowane kolejne decyzje na temat dalszego rozwoju w sektorze energii, można włączyć także do tego klastry regionalne, które wykazują wysoki poziom wiedzy i zaangażowania. Dojdzie tu zapewne do efektu synergii, który przyczyni się do promocji i rozpowszechniania zmyślnych sieci z wykorzystaniem funduszy strukturalnych. To także sygnał dla komisji rozwoju regionalnego, w tym aspekcie można zrobić naprawdę wiele. Potrzebne są szybkie działania, szereg inicjatyw, należy się przyjrzeć także kwestii standaryzacji. 1/5 funduszy strukturalnych będzie przeznaczona na budowę i rozwój sieci i przesył energii, który będzie częścią innowacji.